جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده

جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده

کتاب +7 ساعت فیلم آموزشی فارسی
آموزش کامل فالش گیری و اصلاح کوک نتهاو فاصله گذاری و ایجاد هارمونی برای صدای خواننده

40,000تومان

999999951 در انبار

جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده

توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است

آموزش کامل فالش گیری و اصلاح کوک نتهاو فاصله گذاری و ایجاد هارمونی برای صدای خواننده

این مجموعه اختصاص دارد به فالش گیری صدای خواننده یا همان وکال با استفاده از برنامه اتوتیون و همچنین ایجاد هارمونی و فاصله گذاری برای صدای خواننده با استفاده از برنامه هارمونی انجین

آموزش اتوتیون فارسی

من امكانات مشترك بين دو نسخه را روي نسخه 6 ارائه داده ام و در عين حال
امكانات جديد موجود در نسخه 7 را نيز آموزش داده ام. به اين ترتيب هم افرادي
كه از نسخه 6 برنامه استفاده مي كنند و هم افرادي كه در آينده از نسخه 7
برنامه استفاده خواهند نمود مي توانند از مطالب اموزشي اين مجموعه استفاده
نمايند.
يكي ديگر از كارهايي كه روي صداي خواننده يا همان وكال انجام مي شود ايجاد
هارموني براي وكال است كه در ايران اين عمليات را اغلب فاصله گذاري صداي
16 فاصله سازي صداي خواننده
خواننده مي نامند. شايد شما هم در مورد ايجاد فاصله سوم و پنجم براي صداي
يك auto tune خواننده شنيده باشيد. در اين زمينه نيز شركت سازنده برنامه
ارائه نموده كه به كمك Harmony Engine نرم افزار فوق العاده قدرتمند با نام
آن مي توانيد با قدرت و امكانات زياد و در عين حال خيلي ساده هارموني و فاصله
گذاري مناسب و زيبايي را براي صداي وكال تان ايجاد نماييد. در اين مجموعه
آموزش كار با اين نرم افزار و شيوه ها و تكنيكهاي گوناگون ايجاد هارموني و
فاصله گذاري براي صداي خواننده ارائه شده است.
مانند ساير مجموعه هايي كه تاكنون منتشر نموده ام تلاش داشته ام تا اين
مجموعه نيز علاوه بر آموزشهاي آكادميك كاملا كابردي باشد طوري كه بعد از
مطالعه كتاب و مشاهده فيلم هاي اموزشي بتوانيد با تسلط و مهارت زياد عمليات
فالش گيري و فاصله گذاري صداي وكال تان را انجام دهيد.

فهرست مطالب کتاب :

فهرست
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 13
17 …………………………………………………………………………………………………………….. فصل 1
آشنايي با برنامه ………………………………………………………………………………………………. 17
چيست ؟ ………………………………………………………………………………………….. 17 Auto‐ Tune برنامه
كوك نت چيست ؟ …………………………………………………………………………………………………………….. 18
اصطلاحات مربوط به كوك نت ها ……………………………………………………………………………………… 19
اين برنامه چگونه كوك نت ها را شناسايي مي كند ………………………………………………………….. 20
برنامه چگونه كوك نت صدا را اصلاح مي كند ………………………………………………………………….. 21
21 ……………………………………………………………………. automatic mode روش اصلاح خودكار
22 ………………………………………………………………………………………………………………. scales گام ها
22 ……………………………………………………………………………………………….. retune speed پارامتر
22 ……………………………………………………………………………………………………………. vibrato پارامتر
روش گرافيكي ……………………………………………………………………………………………………………………. 23
انتقال كوك نت ها – اصلاح فرمنت و جنس صدا- مدل سازي حنجره ……………………………. 25
انتقال كوك نت ها ………………………………………………………………………………………………………… 25
عمليات اصلاح جنس صدا …………………………………………………………………………………………….. 25
عمليات مدلسازي حنجره ……………………………………………………………………………………………… 26
4 فاصله سازي صداي خواننده
27 ……………………………………………………………………………………………………………. فصل 2
كنترلهاي برنامه ………………………………………………………………………………………………. 27
كنترل هاي پيوسته ……………………………………………………………………………………………………………. 27
كنترلهاي دو وضعيتي …………………………………………………………………………………………………… 27
كنترل هاي مشترك در دو روش……………………………………………………………………………………….. 27
28 …………………………………………………………………………………………………………………. Input type
28 ……………………………………………………………………………………………………………………… Tracking
29 ………………………………………………………………………………………….. Select pitch reference
29 ………………………………………………………………………………………………………………………………. Key
29 ……………………………………………………………………………………………………………………………. Scale
29 …………………………………………………………………………………………………………….. Scale detune
29 ………………………………………………………………………………………………………………….. transpose
30 …………………………………………………………………………………………………………… Throat length
30 ……………………………………………………………………………………………….. Formant correction
31 ……………………………………………………………………………………………………. Correction mode
كنترل هاي مخصوص روش خودكار ………………………………………………………………………………….. 31
31 …………………………………………………………………………………………………………… Retune speed
31 ………………………………………………………………………………………………………………….. Humanize
32 ……………………………………………………………………………………………………….. Natural vibrato
33 ………………………………………………………………………………….. Targeting‐ ignores vibrato
33 ……………………………………………………………………………………………. edit scale پنجره اديت گام
فالش گيري و
5
34 ……………………………………………………………………………………………… Set major/set minor
35 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Set all
35 ………………………………………………………………………………………………………………… Remove all
35 …………………………………………………………………………………………………………………… Bypass all
كيبورد مجازي ……………………………………………………………………………………………………………………. 35
36 ………………………………………………………………………………………………………….. Keyboard edit
36 ………………………………………………………………………………………………………. Keyboard mode
37 ……………………………………………………………………………………………………………….Sample rate
37 …………………………………………………………………………………….. pitch change meter نمايشگر
38 …………………………………………………………………………………………………. create vibrato عمليات
38 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Shape
38 …………………………………………………………………………………………………………………………….. Rate
38 ……………………………………………………………………………………………………………………. Variation
38 ………………………………………………………………………………………………………………. Onset delay
39 …………………………………………………………………………………………………………………. Onset rate
39 …………………………………………………………………………………………………………… Pitch amount
39 ………………………………………………………………………………………………… Amplitude amount
39 ……………………………………………………………………………………………………. Formant amount
39 ………………………………………………………………………………….. automatic mode MIDI عمليات
39 ……………………………………………………………………………………………………………….. Instance ID
40 …………………………………………………………………………………………… Learn scale from midi
6 فاصله سازي صداي خواننده
40 …………………………………………………………………………………………… Target notes via MIDI
40 ……………………………………………………………………………. Octave as played/ all octaves
كنترلهاي مخصوص روش گرافيكي ……………………………………………………………………………………. 40
41 ……………………………………………………………………………………………….. clock كنترلهاي قسمت
42 …………………………………………………………………………………………………………….. Time display
43 ……………………………………………………………………………………………………………….Sample rate
43 ……………………………………………………………… pitch tracking and correction كنترل هاي
43 ………………………………………………………………………………………………………. track pitch دكمه
43 ………………………………………………………………………………………………………………. Make curve
43 ……………………………………………………………………………………………………………. Import audio
44 ………………………………………………………………………………………………………………. Make notes
46 …………………………………………………………………………………….. Number of notes objects
47 …………………………………………………………………………………………………………… Retune speed
47 ………………………………………………………………………………………………………….. Adjust vibrato
48 ……………………………………………………………………………………………… Throat length adjust
در روش گرافيكي ………………………………………………………………………………………. 48 MIDI عمليات
49 …………………………………………………………………………………………………………………. Show midi
49 ………………………………………………………………………………………….. Make notes from midi
صفحه نمايش در روش گرافيكي و امكانات آن ………………………………………………………………….. 49
50 ……………………………………………………………………………………………………………….. Show lanes
50 ……………………………………………………………………………………………………………… Object pitch
فالش گيري و
7
50 …………………………………………………………………………………………………………….. Output pitch
50 ………………………………………………………………………………………………………… Detected pitch
50 ……………………………………………………………………………………………… Cursor time position
51 ……………………………………………………………………………………………………….. all/ tie دكمه هاي
51 ………………………………………………………………………………………………………………… Auto scroll
ابزارهاي اديت …………………………………………………………………………………………………………………….. 51
53 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. فصل 3
ابزارهاي گرافيكي …………………………………………………………………………………………… 53
53 ……………………………………………………………………………………………………………………… i‐beam ابزار
ابزار ذره بين ………………………………………………………………………………………………………………….. 53
ابزار دست …………………………………………………………………………………………………………………………… 54
54 …………………………………………………………………………………………………………… arrow ابزار انتخاب
55 ……………………………………………………………………………………………………………….. line ابزار خط
56 ………………………………………………………………………………………………………. curve ابزار منحني
56 ……………………………………………………………………………………………………………….. note ابزار نت
ساير كاربردهاي ابزار انتخاب ……………………………………………………………………………………………… 57
ابزار قيچي ……………………………………………………………………………………………………………………… 58
دكمه هاي اديت …………………………………………………………………………………………………………………. 59
59 …………………………………………………………………………………………………………….. clear all دكمه
59 …………………………………………………………………………………………………………….. Snap to note
60 …………………………………………………………………………………………………………………….. Select all
8 فاصله سازي صداي خواننده
60 ……………………………………………………………………………………………………….. nudge دكمه هاي
61 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. فصل 4
اصلاح زمان بندي اجراي وكال …………………………………………………………………………… 61
61 …………………………………………………………………….. auto tune اصلاح و انتقال زمان بندي – 7
ابزارهاي زمان ………………………………………………………………………………………………………………… 61
اديت هاي غير تخريبي …………………………………………………………………………………………………. 62
62 …………………………………………………………………………………….. time shifting مروري بر عمليات
محدوديت هاي عمليات تغيير زمان بندي صدا ……………………………………………………………. 63
63 …………………………………………………………………………………………………………………. Data error
64 …………………………………………………………………………………………. track pitch+ time دكمه
64 ……………………………………………………………………………….. time control دكمه هاي قسمت
65 ………………………………………………………………………………………………………………………… Enable
65 ………………………………………………………………………………………………………………………. Clear all
ابزارهاي اديت زمان بندي …………………………………………………………………………………………….. 65
67 …………………………………………………………………………….. move region ابزار جابجايي ناحيه
مديريت اطلاعات ردگيري شده در اين عمليات …………………………………………………………… 68
پس از ردگيري اطلاعات صوتي …………………………………………………………………………………….. 70
70 ………………………………………………………………………………………………………. Find data folder
70 …………………………………………………………………………………………………….Move data folder
70 ………………………………………………………………………………………………………… Rename folder
70 …………………………………………………………………………………………………Delete all data files
فالش گيري و
9
تنظيمات برنامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 71
71 …………………………………………………………………………………………………………………. Buffer size
71 …………………………………………………………………………………………………… Number of undos
71 ……………………………………………………………………………………………………………. Knob control
72 ………………………………………………………………………………………….. Default retune speeds
72 …………………………………………………………………………………………………………….. Key bindings
72 ………………………………………………………………………………………………………… Save as default
وكال افكت در برنامه ………………………………………………………………………………………………………… 72
روش خودكار …………………………………………………………………………………………………………………. 73
روش گرافيكي ……………………………………………………………………………………………………………….. 73
75 …………………………………………………………………………………………………………… فصل 5
فاصله گذاري و ايجاد هارموني صداي خواننده ………………………………………………….. 75
75 ………………………………………………………………………………… Harmony Engine برنامه
75 ……………………………………………………………………………… Harmony Engine آشنايي با برنامه
ويژگي هاي اصلي برنامه …………………………………………………………………………………………………….. 76
عناصر رابط كاري برنامه …………………………………………………………………………………………………….. 77
كنترل هاي پيوسته ………………………………………………………………………………………………………. 77
كنترل هاي لغزنده ………………………………………………………………………………………………………… 77
ورودي صدا…………………………………………………………………………………………………………………………. 78
مسير دهي صدا …………………………………………………………………………………………………………….. 78
خروجي پنج كاناله ………………………………………………………………………………………………………… 78
10 فاصله سازي صداي خواننده
كنترل هاي جريان صداي ورودي ……………………………………………………………………………………… 79
79 ………………………………………………………………………………………………………………….. gain كنترل
79 ………………………………………………………………………………………………………………….. solo كنترل
79 ………………………………………………………………………………………………………………… mute كنترل
79 …………………………………………………………………………………………………………………… pan كنترل
79 ………………………………………………………………………………………………………….. tracking كنترل
80 ………………………………………………………………………………….set input vocal range كنترل
80 …………………………………………………………………………………………………model glottal كنترل
80 …………………………………………………………………………………………………………. de‐noise كنترل
چهار كانال هارموني …………………………………………………………………………………………………………… 80
81 …………………………………………………………………………………………………………………………….. Gain
81 …………………………………………………………………………………………………………. Throat control
82 ………………………………………………………………………………………………………………………. Interval
83 ………………………………………………………………………………………… vibrato كنترل هاي قسمت
84 ……………………………………………………………………………………………………………… Vibrato rate
84 ………………………………………………………………………………………………………………. Onset delay
85 …………………………………………………………………………………………………………… Pitch amount
85 ……………………………………………………………………………………………………………. Amp amount
85 ……………………………………………………………………………………….. humanize كنترل هاي قسمت
86 …………………………………………………………………………………………………………………. Naturalize
86 …………………………………………………………………………………………………………. Pitch variation
فالش گيري و
11
86 ……………………………………………………………………………………………………… Timing variation
86 ……………………………………………………………………………………………………………………… glide كنترل
86 …………………………………………………………………………………………………………… freeze كنترل هاي
87 …………………………………………………………………………. harmony control كنترل هاي قسمت
87 ………………………………………………………………………………………………………….. Harmony source
87 …………………………………………………………………………………………………………. fixed interval روش
88 ………………………………………………………………………………………………………… scale interval روش
88 ………………………………………………………………………………………………………… chord degree روش
88 …………………………………………………………………………………………………………… chord name روش
89 ……………………………………………………………………………………………………… Register‐ spread
89 ……………………………………………………………………………………………………………………… Register
89 ………………………………………………………………………………………………………………………… Spread
90 ………………………………………………………………………………………………………. chord via midi روش
90 ………………………………………………………………………………………………………………. midi omni روش
91 ……………………………………………………………………………………………………….. midi channels روش
91 ……………………………………………………. harmony engine مسيردهي اطلاعات مي دي به
ايجاد هارموني هاي آماده …………………………………………………………………………………………………… 91
نسبت دادن يك هارموني آماده به يك دكمه …………………………………………………………….. 92
تنظيمات آماده براي صداها ……………………………………………………………………………………………….. 92
ايجاد گروه كر مجازي ………………………………………………………………………………………………………… 93
تنظيمات آماده برنامه …………………………………………………………………………………………………………. 93
12 فاصله سازي صداي خواننده
استفاده از تنظيمات آماده برنامه ……………………………………………………………………………………….. 94
94 …………………………………………………………………………………………………………… Chord degrees1
95 …………………………………………………………………………………………………………… Chord degrees2
96 …………………………………………………………………………………………………………………. Cool chords1
96 …………………………………………………………………………………………………………………. Cool chords2
96 …………………………………………………………………………………………………………………. Cool chords3
97 …………………………………………………………………………………………………………………. Cool chords4
97 …………………………………………………………………………………………………………………. Cool chords5
97 …………………………………………………………………………………………………………………….. Dissonance
97 …………………………………………………………………………………………………………………………………. Duet
97 ………………………………………………………………………………………………………………… Fixed interval
98 ………………………………………………………………………………………………………………………………. Group
98 ……………………………………………………………………………………………………………….. Humanize fun
98 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vibratos
98 ……………………………………………………………………………………………………………. Vocal multiplier
99 ……………………………………………………………………………………………………………. You can believe

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

محصولات اخیرا بازدید شده

محصولات یافت نشد